Kurumsal

Yönetim Kurulu
A+ A-

 

YÖNETİM KURULU

  • Yönetim Kurulu, Vakfın icra organıdır ve 5 üyeden oluşur.  
  • Mütevelli Heyet tarafından devredilmesinden sonra “Vakıf Tüzel Kişiliği”ni temsil eder. Böylece yönetim Kurulu, belirli şartlarda, gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 
  • Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak,
  • Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak.
  • Mütevelli Heyetçe görüşülmesi gereken hususları karara bağlamak, başkan vasıtası ile bunları Mütevelli Heyet Divan Başkanına ileterek, Mütevelli Heyet toplantı gündemini oluşturmak ve Mütevelli Heyet Üyelerini toplantıya çağırmak, toplantılar ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirmek,
  • Mütevelli Heyet’in kararı ile kurulan sosyal tesisler ile iktisadi, sanayi ve ticari işletmeler, ortaklıklar ve şirketler, komiteler, ihtisas komisyonları ve merkezler ile vakıf genel müdürlüğü, vakıf müdürlüğü, genel sekreterlik gibi birimler ve bunlara bağlı alt birimleri ile Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin çalışma usulleri ile ilgili olarak yönetmelik, tüzük, yönerge veya talimatnameleri hazırlayarak Mütevelli Heyetin onayına sunmak. Mütevelli Heyet’in yetkilendirmesi ile yönetmelik, tüzük, yönerge veya talimatnameleri uygulamak.