Kurumsal

Vakfın Faaliyetleri
A+ A-

 

VAKFIN FAALİYETLERİ

 • Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreş, anaokulu, ilk, orta, lise, meslek lisesi ve lise öğrenimine dayalı yüksekokul, fakülte, enstitü ve üniversite açmak ve işletmek ayrıca etüt merkezi, her çeşit meslek edindirme ve gelişim kursları, dershaneler, kütüphaneler, ders evleri ile dini eğitim ihtiyaçlarına yönelik kurslar, yabancı dil ve sanat kursları, özel yurt açmak ve işletmek, açılmış olanlara katılmak.
 • Toplumumuzu oluşturan insanların ve ulaşılabildiği ölçüde dünya insanının; eğitim-öğretim, kişisel gelişim, yaşam boyu öğrenme ihtiyaçları ile her türlü ayni ve nakdi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaya yönelik çeşitli organizasyonlar, kampanyalar gerçekleştirmek, kurumlar açmak, işletmek yahut mevcut kurumlara yardımcı olmak;
 • Yerleşmiş örgün eğitim-öğretim, yetişkin eğitimi, yaygın eğitim ve yaşam boyu eğitim ve kişisel gelişim ihtiyaçları, bireylerin kişisel ve toplumsal rehberlik ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçları, kültür, ahlak, inanç ve insani gelişim alanındaki kişisel gelişim ihtiyaçlarının giderilmesine böylece temel ihtiyaçları karşılanmış, kendisine, çevresine, topluma ve dünyaya yararlı, bilgili ve ahlaklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak suretiyle kamuya yararlı olmak;
 • Birey, aile, kurum, toplum ve dünya insanı düzeyinde hızla yaşanan insani krizle başa çıkmak, temel insani değerlerin, temel insan haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesine, temel ahlaki değerlere ve inançlara saygının yerleşmesine ve aile kurumunun korunmasına katkıda bulunacak akademik ve bilimsel araştırmalar, çalışmalar, eserler ve benzeri yol ve yöntemlerle kamuya katkıda bulunmak;
 • Hizmetkar liderlik anlayışının birey, aile, kurum, siyaset ve toplum düzeyinde yerleşmesi, insani derinlik, bilgi insanı, yaşadıkça eğitim, insan kaynaklarının en verimli ve yararlı biçimde yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, değer odaklı toplum anlayışının yerleşmesi, kişi, aile, kurum ve toplum düzeyindeki psikolojik danışmanlık, ruh sağlığı, rehberlik ve yönetim danışmanlığının ve benzeri kavramların yerleşmesi ve uygulamaya geçmesine yönelik eğitici çalışma ve çabalar, seminer, konferans, panel, süreli eğitim etkinlikleri ile yazılı eserler ve görüntülü programların çeşitli ortam ve kitle iletişim araçları yardımı ile hazırlamak ve çeşitli yol ve yöntemlerle ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.
 • Yurtiçinde ve yurtdışında kendi alanlarında başarılı lider, yönetici, profesyonel, sanatçı, öğretmen, öğrenci ve benzerlerine yönelik her türlü maddi manevi destek ve burs yardımı sağlamak (yurt içinde ve yurt dışında), yetişkinlere yönelik her türlü mesleki eğitim, kurs ve kişisel eğitime yönelik programlar hazırlamak ve bu programlara katılmalarını sağlamak;
 • Yükseköğrenim düzeyinden önce ya da sonrası öğrenimine devam aşamasında maddî olanaksızlıklar nedeni ile eğitimlerini sürdüremeyecek durumda bulunan başarılı öğrencilere nakdî ve aynî yardımlar yaparak ve burslar vererek öğrenme, barınma, beslenme ve diğer gereksinimlerini karşılamak, eğitim ve kültür düzeylerini yükseltmek, ileri düzeyde lisan öğrenmelerini sağlamak. Ayrıca ihtiyaç sahibi her eğitim kademesindeki öğrenci ve yine ihtiyaç sahibi yetişkin ve yaşlılara belirlenecek kriterler ışığında yine belirlenecek miktarlarda yardımlar ve/veya aylık burslar vermek;
 • Milli Eğitimimizi geliştirmek amacı ile araştırmalar yapmak ve yaptırmak, ulusal ve uluslararası çalıştaylar, konferans, kongre ve sempozyumlar düzenlemek;
 • Amaç ve hizmet konularına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak; bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlamak; konferans, panel, kongre, sempozyum, açık oturum, forum, kurs, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, festival, yardım kampanyaları, kermes ve bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri ve stüdyolar açmak, işletmek ve işlettirmek; radyo ve televizyon programları hazırlamak;  
 • Vakfın amacına uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, kişilerin kitap okumalarını sağlamak için kütüphane ve okuma salonu tesis etmek, her yaş grubuna uygun kitap okuma programları organize etmek, kıraathane kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmak;
 • Hizmetkar liderlik anlayışının her düzeyde yerleşmesine yönelik yerel, ulusal ve uluslar arası yarışmalar, kongreler, motivasyon amaçlı “Yılın Hizmetkar Liderleri” ve benzeri programları yapmak, dereceye girenleri ödüllendirmek ve bu çalışmaları kamuya duyurmak;
 • Vakfın amaçlarına uygun biçimde genel olarak çevre ve tabiatı korumaya yönelik çeşitli etkinliklerde bulunmak, doğal çevre ve tarihi eserlere yönelik çalışmalar yapmak, konuyla ilgili duyarlılığı arttırmaya yönelik araştırmalar, eğitim, kurs ve konferans benzeri etkinlikler ile doğa yürüyüşleri, ağaç dikme kampanyaları ve benzeri çalışmaları yapmak, yaptırmak veya yapılanlara katkıda bulunmak;
 • Vakfın amacı ve hizmet konuları doğrultusundaki ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü eğitim kurumlarını, kültür ve dini müesseseleri açmak, onarımlarını yapmak, ek tesislerini yapmak ya da yaptırmak;
 • Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik kurum ve kuruluşlarla etkinlik kazandırıcı işbirliği yapmak; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakfa ait iktisadi ve sosyal tesisler, sanayi ve ticari işletmeler, ortaklıklar kurulabilir;
 • Amatör sporun gelişmesini sağlamak, amatör sporla uğraşan herkesin yararına açık ve kapalı spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları tamir etmek, ilâveler yapmak, bakımlarını ve gelişmelerini sağlamak, eğitim ve spor konularıyla ilgili seminerler, kurslar düzenlemek, bu konularla uğraşan okul, kulüp, dernek ve vakıf gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunları bir araya toplamak, faaliyetlerine etkinlik kazandırmak ve koordinasyon ile bütünleşmelerini sağlamak;
 • Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak;